Mijn favorieten

Woordenboek

Klik op een letter om te zoeken:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

^ Aandeel
Wie aandelen van een onderneming bezit, is een beetje eigenaar van dat bedrijf geworden. U deelt dan ook mee in het resultaat: bij winst ontvangt u dividend. Daarnaast mag u eventuele koerswinst belastingvrij in uw zak steken. Koersverlies is daarentegen niet fiscaal aftrekbaar. Er zijn vele mogelijkheden om de aandelenkoersen dagelijks te volgen, bijvoorbeeld via Teletekst of op Internet www.aex.nl

^ Aanschrijving
Verplichting door de overheid opgelegd om technische verbeteringen uit te voeren.

^ AEX
Afkorting van AMSTERDAM EOE INDEX. 2. Afkorting van ALL EXCHANGES order; conditiecode voor het opgeven van een alle beurzen-order.

^ Afkoopwaarde
Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De uitkering heeft betrekking op de waarde die in de polis is opgebouwd minus eventuele kosten.

^ Afkopen levensverzekering
Als u een levensverzekering voortijdig beëindigt, krijgt u de zgn. afkoopwaarde uitgekeerd.

^ Aflossingsvrije hypotheek
Dit is een hypotheek waarbij niet periodiek op de lening wordt afgelost, maar waarbij de aflossing in een keer plaatsvindt aan het einde van de looptijd of eerder bij verkoop van de woning. Er wordt tijdens de looptijd van de lening uitsluitend rente betaald. In het nieuwe belastingstelsel is deze vorm minder interessant geworden, maar is onder voorwaarden nog steeds mogelijk.

^ Afsluitprovisie
Vroeger moest afsluitprovisie worden voldaan bij het afsluiten van een hypotheek. Een deel van de afsluitprovisie was de beloning voor de adviseur. Al met al niet erg transparant voor de consument. Het berekenen van afsluitprovisie komt mag niet meer voor en nu wordt de adviseur rechtstreeks door de klant betaalt.

^ Akte van levering
Een notariële akte die wordt opgemaakt bij de overdracht van onroerende zaken. De notaris zorgt voor de registratie van deze akte bij het Kadaster.

^ Annuïteitenhypotheek
U betaalt iedere maand hetzelfde bedrag, gedurende de gehele looptijd. De samenstelling van dat bedrag wijzigt echter door de jaren heen: in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, en later juist weinig rente en veel aflossing. Uw belastingaftrek wordt dus minder. Daartegenover staat dat u in het begin door de hoge rente-aftrek profiteert van lage netto-woonlasten.

^ Appartementsrecht
Niet iedere flat of bovenwoning is een appartement. Een woning wordt namelijk pas een appartement als de opdeling van het gebouw is gebeurd volgens het appartementsrecht. Wanneer dat bij u het geval is, dan bent u mede-eigenaar van het hele gebouw en heeft u speciale rechten en verplichtingen, zoals onderhoud.

^ Architect
Een architect is de specialist in wooncreativiteit. Zo kunt u voor de inrichting van een woning een binnenhuisarchitect inschakelen, en voor de tuin een tuinarchitect. Ook voor het ontwerpen van de woning is een architect nodig: een bouwkundig architect. Zijn honorarium bedraagt 8 tot 12% van de bouwsom. Zie ook Bond van Nederlandse Architecten.

^ Bankgarantie
Garandeert dat de geldverstrekker op eerste aanmaning door de notaris een schuld van de aanvrager van de bankgarantie zal voldoen. Een eerste aanmaning vindt plaats als de koper nalatig is in de nakoming van in de koopakte overeengekomen verplichtingen. In plaats van een zogenoemde waarborgsom , contant te betalen, kan door de geldverstrekker een garantieverklaring worden afgegeven. De bankgarantie vervangt de storting van een waarborgsom.

^ Belasting
Als koper en eigenaar van een eigen woning krijgt u te maken met verschillende soorten belasting. Als u een bestaande woning koopt moet u B.T.W. en/of overdrachtsbelasting betalen. Aan de andere kant mag u de kosten van het regelen van een hypotheek (zoals advieskosten en notariskosten) en de maandelijkse rente aftrekken van uw inkomen. Dit doet u bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Overigens telt u op het aangiftebiljet weer het zogeheten eigen woningforfait bij, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van uw huis. Daarnaast heeft u te maken met onroerende zaak belasting van de gemeente en diverse polderlasten. Deze kosten mag u niet aftrekken.

^ Beleggershypotheek
U lost niets af, zodat u de hele looptijd de maximale rente-aftrek als fiscaal voordeel heeft. Daarnaast stort u een eenmalig bedrag af u een beleggingsdeel dat wordt belegd in aandelen. Omdat de koersstijging op aandelen meestal veel hoger zal zijn dan een normale spaarrente, hoeft u per maand minder te sparen om toch aan het eind van de looptijd uw hele hypotheek af te lossen. Overigens is er enige onzekerheid: het eindbedrag kan hoger of lager zijn dan u uiteindelijk nodig heeft. Deze vorm is vrij risicovol en is iets anders dan de beleggingshypotheek.
Wordt niet meer nieuw afgesloten.

^ Beleggingshypotheek
Wordt vaak ten onrechte voor de veel risicovollere beleggershypotheek aangezien.
Een hypotheekvorm waarbij u gedurende de gehele looptijd niet aflost (mag wel) waarnaast u een verzekering afsluit die zorgt voor de aflossing op einddatum. Voor deze verzekering betaalt u een premie die de verzekeraar voor u gaat beleggen. Deze belegging kan in obligaties, spaarrente of aandelen. Deze vorm is veel minder risicovol dan de beleggershypotheek omdat er verschillende aankoopmomenten zijn tegen verschillende koersen. Er wordt dus met een gemiddelde aankoopkoers gewerkt en niet met een eenmalig aankoopmoment.
Wordt niet meer nieuw afgesloten.

^ Beleggingsfonds
De term beleggingsfonds is een verzamelnaam voor aandelenfondsen, obligatiesfondsen, vastgoedfondsen en alle vergelijkbare producten. Bij een beleggingsfonds nemen beursspecialisten voor u de aan- en verkoopbeslissingen. U hoeft dus niet actief de beurs te volgen om toch mee te varen op de beursbewegingen. Bovendien bieden beleggingsfondsen als voordeel dat u zelfs met relatief weinig geld al een behoorlijke spreiding in aandelen, en dus in risico heeft. Als vergoeding voor deze service betaalt u meestal inleg- en/of opnamekosten.

^ Bestemmingsplan
De gemeenteraad maakt al ver vooruit plannen. Zodra die plannen betrekking hebben op het gebruik van grond en bebouwing, worden de afspraken vastgelegd in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan ligt vaak voor een lange periode vast en is zeer moeilijk te wijzigen. Wanneer u een stuk grond wilt kopen om een huis te bouwen, controleer dan altijd eerst de bestemmingsplannen op toekomstige ontwikkelingen in uw leefomgeving. En als u eenmaal woont, blijf dan op de hoogte van bestemmingsplannen in de maak, zodat u eventueel tijdig bezwaar kunt maken.

^ Bereidstellingsprovisie
Een extra provisie die wordt berekend om een hypotheekofferte, waarvan de geldigheidstermijn is verstreken, te verlengen.

^ Bindend KredietAanbod (BKA)
Het bindend kredietaanbod is de definitieve aanbieding die de geldvertrekker doet. Wanneer de klant dit BKA ontvangt kan de bank "niet meer terug". Het enige wat dan ontbreekt om de zaak definitief te maken, is de handtekening van de klant. Het is vergelijkbaar met de vroegere Hypotheekofferte

^ Bloot eigendom
Eigendom waarop een ander in de vorm van een zakelijk recht het volle genot heeft. Bijvoorbeeld obligaties waarvan de opbrengst van de coupons aan een ander toekomt. De ander heeft het recht van vruchtgebruik

^ Boedelscheiding
In situaties zoals overlijden en scheidingen moeten bezittingen worden verdeeld. Dat heet boedelscheiding. Het gaat dan niet alleen om tastbare zaken, zoals een huis of meubels, maar ook om nog lopende schulden en tegoeden. Als de betrokkenen zelf niet in een goede sfeer afspraken over de verdeling kunnen maken, dan kan om een uitspraak van de (arrondisements)rechtbank worden gevraagd. Een notaris regelt de verdere afhandeling.

^ Boeterente
Wordt in rekening gebracht bij te late betaling van hypotheekbedragen en bij vervroegde aflossingen boven het boetevrije bedrag

^ Boetevrije aflossing
Mogelijkheid om zonder bijkomende kosten meer af te lossen dan verplicht is. Gebruikelijk is 10 of 20% van het totale leenbedrag per jaar.

^ Bouwtermijnen
De kosten van een nieuwbouwwoning worden niet in één keer betaald. Meestal gebeurt dit in zes of zeven termijnen. De aannemer stuurt telkens bij het gereed komen van een in het koopkontrakt afgesproken gedeelte van de bouw een factuur.

^ Bond van Nederlandse Architecten
Beroepsvereniging van bouwkundig architecten die duidelijke afspraken hebben gemaakt over de relatie met u als opdrachtgever. Aangesloten leden zijn meestal herkenbaar aan de vermelding bna achter hun naam. Voor meer informatie is de bereikbaar onder telefoonnummer 020-5553666.
www.bna.nl

^ Bouwdepot
Een bedrag dat wordt gereserveerd bij het tekenen van de hypotheekakte voor de bouw en/of verbouwing van de woning. Over dit bouwdepot wordt een rente vergoed die soms lager is dan de rente die betaald wordt over de opgenomen gelden.

^ Bouw- en Woningtoezicht
Een gemeentelijke dienst die alle bouwplannen controleert. U kunt hier terecht voor informatie over onder meer bestemmingsplannen , saneringsgebieden en bouwvergunningen.

^ Bouwrente
De bouw van een huis verloopt in stappen ofwel termijnen. Na iedere termijn moet er een deel van de koopsom worden betaald aan de aannemer. De betaling van deze termijnen kan door twee oorzaken achterlopen. De eerste oorzaak is als u de (nieuwbouw)woning koopt op het moment dat er al meerdere termijnen achter de rug zijn. De aannemer wacht dan dus nog op zijn geld. Als vergoeding hiervoor heeft hij recht op bouwrente. Deze rente is in dit geval opgenomen in de verkoopprijs en is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De tweede oorzaak kan zijn dat u als u de woning al heeft gekocht, de termijnbetaling niet tijdig overmaakt en daarvoor bouwrente als een soort boete moet betalen. In deze situatie is de bouwrente wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uiteraard geldt die aftrekmogelijkheid ook voor de hypotheekrente die u tijdens de bouw al betaalt. Zie ook Belastingen. Zie ook rente verlies tijdens de bouw.

^ Boxenstelsel
Het belastingstelsel per 2001 wordt gekenmerkt door een boxenstelsel.
Diverse soorten inkomen worden in diverse boxen belast.

^ Box I: inkomen uit werk en woning
in deze box vindt belastingheffing plaats over belastbaar inkomen uit werk en woning
In deze box valt de aftrek van hypotheekrente, de bijtelling van het eigenwoning forfait
en ook de kapitaalsverzekering eigen woning.

^ Box III: sparen en beleggen
In deze box worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over het gemiddelde vermogen in enig jaar is vermogensredementheffing verschuldigd. De heffing bestaat uit 30% over een fictief rendement van 4%.

^ Canon
Een soort huurprijs die u betaalt als uw woning is gebouwd op de grond van iemand anders (erfpacht). De canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, ook tijdens de bouw. Zie ook Erfpacht.

^ Contante waarde
De boete die in rekening wordt gebracht als een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. De geldverstrekker lijdt immers renteverlies als de contractrente hoger is dan de dagrente die op het moment van aflossing geldt. Over het meerdere boven het bedrag dat boetevrij mag worden afgelost, geldt een boete die gelijk is aan het totale verschil tussen de hogere en lagere rente. Daarbij wordt rekening gehouden met de resterende looptijd van de hypotheek.

^ Courtage
Het honorarium van de makelaar. Zie ook Makelaar in onroerend goed. Over de hoogte van de courtage kunnen wij u nader informeren.

^ Dividend
is een winstuitkering op aandelen van een bedrijf of van een beleggingsfonds. is met ingang van het nieuwe belastingstelsel van 2001 niet meer onderhevig aan inkomstenbelasting.

^ Dow Jones (index)
Gemiddelde koers (index) die is opgesteld aan de hand van de beurskoers van een aantal fondsen die worden genoteerd op de effectenbeurs van New York. Er bestaan Dow Jones indices voor industriële waarden, voor spoorwegaandelen en voor aandelen in openbare nutsbedrijven

^ DuBo
Duurzaam Bouwen, volgens strenge milieunormen.

^ Economisch gebonden
U bent economisch gebonden aan een gemeente als uw werkkring zich binnen die gemeente bevindt. Sommige gemeenten geven bij lotingen en/of het verlenen van woonvergunningen voorrang aan mensen die daar economisch gebonden zijn. Dit geldt echter nooit voor mensen met een W.A.O.-uitkering. Sinds enige tijd mogen gemeenten geen economisch binding meer eisen.

^ Eigen geld
Het (spaar)geld dat u in de woning steekt, buiten het geleende hypotheekbedrag om.

^ Eigendomsbewijs
Een door het kadaster gewaarmerkte kopie van de transportakte. Krijgt u van de notaris na de overdracht.

^ Eigendomsoverdracht
U bent pas eigenaar van een woning als de officiële overdracht heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt bij de notaris via een notariële akte van overdracht (leveringsakte) en overschrijving daarvan in het kadaster, waar alle onroerende zaken worden geregistreerd. Zie Transportakte.

^ Eigen woningforfait
In het kader van de wet onroerende zaken wordt de waarde van uw woning bepaald door een taxateur. Op basis van deze taxatiewaarde wordt, volgens een door de Belastingdienst vastgestelde tabel, een bedrag bij uw inkomen opgeteld, waarover u inkomstenbelasting dient te betalen.

^ Erfdienstbaarheid
of 'servituut' betekent dat ook anderen bepaalde rechten hebben op het gebruik van uw grond. Als er sprake is van erfdienstbaarheid moet dit altijd in de akte van overdracht staan vermeld. Zie ook Overpad.

^ Effectieve rente
Het werkelijke rentepercentage dat een geldverstrekker hanteert. Bij dit rentepercentage wordt rekening gehouden met de wijze en het moment van betalen (per maand voor- of achteraf) en de kosten. De effectieve rente ligt daarom altijd iets hoger dan de rente waarmee wordt geadverteerd (de nominale rente). Tegenwoordig gebruikt men het begrip jaarlijks kostenpercentage

^ Erfpacht
De afspraak dat een onroerende zaak (meestal een perceel grond) voor bepaalde of onbepaalde tijd door iemand anders mag worden gebruikt. Zo geven diverse gemeenten grond in erfpacht uit. De erfpachter betaalt hiervoor een geldelijke vergoeding, de canon.

^ Erkend Hypotheekadviseur
Een door de SEH erkende hypotheekadviseur die zich zo mag nomen vanwege zijn onafhankelijke advies, zijn integriteit en zijn vakbekwaamheid. Bij De Bos Makelaardij o.g. b.v. zijn Job de Bos en Wouter Oude Veldhuis Erkend Hypotheekadviseur.
www.erkendhypotheekadviseur.nl

^ European Standard Information Sheet (ESIS)
Zodra u een offerte ontvangt, krijgt u daarbij ook de zogeheten ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ (ESIC). In dit document staan alle belangrijke voorwaarden van het krediet vermeld. Alle banken en geldvertrstrekkers in Europa zijn wettelijk verplicht om dit document aan te bieden. De inhoud van de ESIC is gestandaardiseerd waardoor het eenvoudiger is om leningen (uit Europese landen) met elkaar te vergelijken.

^ Executiewaarde
Wanneer u als huiseigenaar de aflossing en rente van de hypotheek langdurig niet betaalt, zal de woning gedwongen worden verkocht. De executiewaarde is het bedrag dat het huis bij deze gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen. En dat is doorgaans minder dan wanneer de woning normaal wordt verkocht zonder dat die 'druk' erachter zit. Dit begrip wordt niet meer gebruikt.

^ Experimentele woningbouw
Officiële benaming van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor originele woningbouwontwerpen.

^ Financieringskosten
De kosten van het afsluiten van een hypotheek. Deze bestaan uit advieskosten, eventuele taxatiekosten en notariskosten (van hypotheekakte en inschrijving in het kadaster). Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

^ Fiscaalvoordeel
Een van de aantrekkelijke kanten van het eigen woningbezit is het gegeven dat betaalde hypotheek-rente (en de afsluitkosten) aftrekbaar zijn bij opgave voor de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait moet echter worden bijgteld. Op het formulier telt men als volgt: eigenwoningforfait -/- betaalde hypotheekrente = (negatieve) opbrengst van de eigen woning.

^ Funda
De grootste woningsite van Nederland powered bij de NVM
www.funda.nl

^ Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Een gedragscode waarin geldverstrekkers een aantal voorwaarden hebben vastgelegd. Deze voorwaarden hebben betrekking op zowel brochures als hypotheekoffertes en berekeningen. De Commissie van Toezicht waakt over de correcte naleving van deze gedragscode en neemt klachten in behandeling.

^ Gedragscode Hypothecaire Financiers
Een in 1990 tussen hypotheekverstrekkers overeengekomen gedragscode, die minimumeisen stelt aan voorwaarden, informatievoorziening en voorlichting over hypotheken.

^ Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het door bijvoorbeeld brand is verwoest.

^ Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hiervan is sprake als ieder van de betrokkenen afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale (hypotheek)schuld.

^ HR-ketel
Hoog-rendement centrale verwarmingsketel. Gaat zeer zuinig om met energie.

^ Hypotheek
Geldlening die meestal op een lange periode betrekking heeft, zoals twintig of dertig jaar. Omdat u uw huis in onderpand geeft, bent u de hypotheekgever. De bank is dan hypotheeknemer. Het feit dat u een huis achter u heeft staan, geeft de bank zoveel zekerheid dat u over uw hypotheeklening minder rente hoeft te betalen dan over een persoonlijke lening of doorlopend krediet.

^ Hypotheek, aflossingsvrije
Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente. Deze hypotheek is onder voorwaarden nog steeds mogelijk.

^ Hypotheek, annuïteiten
Hypotheekvorm waarbij elke maand een vast totaalbedrag aan rente en aflossing wordt betaald. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Later is die verhouding omgekeerd.

^ Hypotheek, basis
Deel van de hypotheek waarover u de basisrente betaalt.

^ Hypotheek, lineaire
Hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk. Hierdoor neemt ook de rentelast evenredig af.

^ Hypotheek, meenemen
Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek.

^ Hypotheek, spaar
Hypotheekvorm waarbij niets aflost tijdens de looptijd, maar spaart voor een einduitkering waarmee je de hypotheekschuld in één keer voldoet aan het einde van de looptijd.

^ Hypotheek, top
Een basishypotheek financiert tot 75% van de marktwaarde van het pand. Daarover betaalt u doorgaans de basisrente. Staat uw inkomen en de waarde van het huis dit toe, dan kunt u meer hypotheek krijgen, tot maximaal 100% of van de marktwaarde. Dit heet een tophypotheek.

^ Hypotheekakte
Een schriftelijk contract tussen u en de bank over de hypotheeklening. In de hypotheekakte staan uw rechten (rentekeuzeperiode) en uw plichten (bijvoorbeeld maandelijkse rente- en aflossingsbedragen). De hypotheekakte wordt bij de notaris ondertekend door uzelf en de bank. Alle kosten die u maakt om de hypotheek rond te krijgen, dus ook de kosten van deze hypotheekakte, zijn fiscaal aftrekbaar.

^ Hypotheekgarantie
De garantie dat de 'Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen' zich tegenover een geldverstrekker (hypotheeknemer) garant stelt voor de betaling van de vordering, die deze uit hoofde van een lening op de geldnemer (hypotheekgever) heeft, op het moment dat de woning moet worden verkocht. Het gaat hierbij om het verschil tussen de opbrengst en de restant-hypotheekschuld, inclusief kosten, boetes en dergelijke. Zie ook Nationale Hypotheek Garantie.

^ Hypotheekgever
Degene die de woning als onderpand inbrengt. De eigenaar geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker.

^ Hypotheeknemer
Degene die de onroerende zaak als onderpand voor een lening aanvaardt. Dit is dus de geldverstrekker en niet de woningeigenaar.

^ Hypotheekofferte (BKA)
De hypotheekofferte heet tegenwoordig het bindend kredietaanbod (BKA) is de definitieve aanbieding die de geldvertrekker doet. Wanneer de klant dit BKA ontvangt kan de bank "niet meer terug". Het enige wat dan ontbreekt om de zaak definitief te maken, is de handtekening van de klant.

^ Hypotheekregister
Een voor iedereen openbaar register waarin alle hypotheken worden ingeschreven. Het hypotheekregister is ondergebracht bij het Kadaster , een instelling waar iedereen kan informeren wie de eigenaar van een onroerende zaak is en of er een hypotheek op rust.

^ Hypothecaire inschrijving
De vermelding bij het Kadaster in het hypotheekregister voor welk bedrag en aan wie een hypotheek is verleend.

^ Institutionele belegger
Onderneming die zich beroepsmatig bezighoudt met de belegging van middelen die haar door derden om uiteenlopende redenen zijn toevertrouwd. Voorbeelden: pensioenfondsen en beleggingsinstellingen

^ Isolatie
Een goede geluidsisolatie is belangrijk zodat u bijvoorbeeld de buren niet hoort, en zij u niet. Een goede warmte-isolatie zorgt ervoor dat de kou van buiten niet naar binnen kan, en de warmte niet van binnen naar buiten kan. U kunt op veel manieren de isolatie verbeteren, en soms komt u zelfs in aanmerking voor subsidie. Informeer voordat u met de werkzaamheden begint bij de Nutsbedrijven.

^ Jaarlijks kostenpercentage
Een goede geluidsisolatie is belangrijk zodat u bijvoorbeeld de buren niet hoort, en zij u niet. Een goede warmte-isolatie zorgt ervoor dat de kou van buiten niet naar binnen kan, en de warmte niet van binnen naar buiten kan. U kunt op veel manieren de isolatie verbeteren, en soms komt u zelfs in aanmerking voor subsidie. Informeer voordat u met de werkzaamheden begint bij de Nutsbedrijven.

^ Kapitaalsverzekering Eigen Woning. (KEW)
Een kapitaalsverzekering die gebruikt wordt voor de aflossing van een hypotheek. Deze verzekering (KEW) valt in box I en komt onder bepaalde voorwaarden belastingvrij tot uitkering. In tegenstelling tot de kapitaalsverzekering die in box III is geplaatst, waar gedurende de looptijd van de verzekering vermogensrendementsheffing verschuldigd is.

^ Kadaster en openbare registers
Soort bibliotheek waarin alle gegevens omtrent onroerende zaken (gronden en gebouwen) worden bijgehouden. Iedereen kan tegen betaling hier informatie vinden over de huidige en vroegere eigenaar, de grootte van het perceel, of de onroerende zaak onder de Monumentenwet valt enzovoorts.

^ Kettingbeding
Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar

^ KEW
Kapitaalsverzekering Eigen Woning. Een kapitaalsverzekering die gebruikt wordt voor de aflossing van een hypotheek. Deze verzekering valt in box I en komt onder bepaalde voorwaarden belastingvrij tot uitkering. In tegenstelling tot de kapitaalsverzekering die in box III is geplaatst, waar gedurende de looptijd van de verzekering vermogensrendementsheffing verschuldigd is.

^ Koop-/aannemings-overeenkomst
Contract voor de koop van een nieuwbouwwoning.

^ Koopakte
Een schriftelijk contract tussen de koper en verkoper. Deze koopakte wordt bij de makelaar ondertekend door zowel koper en verkoper. Alle kosten die met het kopen zelf te maken hebben zijn niet fiscaal aftrekbaar. Een voorlopige koopakte of voorlopig koopcontract bestaat eigenlijk niet: ook dan zit u aan de koop/verkoop vast. Er is echter een uitzondering mogelijk: u kunt bij de onderhandelingen namelijk bedingen dat het contract vervalt als u uw financiering/hypotheek niet rond krijgt. De door partijen getekende koopakte wordt door de makelaar naar de notaris verzonden. Deze maakt op basis van de koopakte de akte van levering Zie ook Transportakte.

^ Kosten koper (k.k.)
De kosten die gemaakt moeten worden om een onroerende zaak op naam te krijgen, zoals de overdrachtsbelasting , de notariskosten voor de akte van levering en de registratie bij het Kadaster. Deze kosten zijn voor rekening van de koper. (Zie v.o.n. )

^ Langstlevende-testament
Een testament waarin partners de langstlevende over en weer tot erfgenaam benoemen. Iedere partner maakt zo'n testament. De overige erfgenamen kunnen hun deel in principe pas opeisen na het overlijden van de langstlevende. Dit soort testamenten is vanaf 2003 niet meer nodig, omdat het nieuwe erfrecht hier in voorziet. Neem overigens altijd contact op met de notaris.

^ Levenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij het totale leenbedrag aan het einde van de looptijd wordt voldaan met de uitkering van een levensverzekering.  Deze hypotheek kan niet meer nieuw worden afgesloten.

^ Levensverzekering
Verzekering die aan het einde van de looptijd - of eerder, in geval van overlijden - een vooraf overeengekomen uitkering doet.

^ Lineaire hypotheek
U lost gedurende de looptijd iedere maand hetzelfde bedrag af. Daarnaast betaalt u rente over het nog openstaande bedrag; dat wordt dus steeds minder. En dus heeft u minder belastingaftrek. Deze hypotheek is vooral geschikt voor mensen die voorzien dat in de toekomst hun inkomen lager wordt.

^ Makelaar in onroerend goed
Deskundige op het gebied van onroerend goed. De makelaar bemiddelt tussen koper en verkoper en taxeert waarden. U hoeft pas honorarium of courtage aan een makelaar te betalen als er daadwerkelijk een (ver)koopovereenkomst is gesloten.

^ Marktwaarde
Ook wel de vrije verkoopwaarde genoemd. Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. Samengevat de marktwaarde is dus de waarde die de woning oplevert onder normale omstandigheden.

^ Meenemen van de hypotheek
De lage rente van de lopende hypotheek voor de resterende rentevaste periode kan worden meegenomen naar een nieuw af te sluiten hypotheek. Vaak wordt dan voor de nieuwe hypotheek een lagere afsluitprovisie in rekening gebracht.

^ Minuut
Origineel van een (notariële) akte die door de notaris wordt bewaard.

^ Nationale Hypotheek Garantie
Garantie die het mogelijk maakt een hypotheek van maximaal 100 % van de aankoopsom. Zonder deze garantie bedraagt de hypotheek 75% van de marktwaarde. Vaak zijn geldverstrekkers echter bereid meer dan 75% van de marktwaarde te verstrekken tot een maximum van 100% van de aankoopsom af te sluiten. Dit heeft dan wel een rente-opslag tot gevolg. Zie ook Hypotheekgarantie.

^ Nominale rente
Het rentepercentage dat de geldverstrekker hanteert en dat in de offerte vermeld staat. Naast de nominale rente kent men ook effectieve rente. (Zie ook Jaarlijks kostenpercentage).

^ Notaris
Openbaar ambtenaar. U krijgt met de notaris te maken bij de overdracht van de woning (transportakte) en bij het afsluiten van de hypotheek (hypotheekakte). Het is verstandig bij de notaris ook uw testament of samenlevingsovereenkomst te regelen.
www.notaris.nl

^ Obligatie
Schuldbekentenis of schuldbewijs als onderdeel van een aangepaste lening door een vennootschap of een overheidslichaam. De obligatie luidt meestal aan toonder en bestaat uit een mantel en couponblad

^ Onderhandse akte
Akte die zonder tussenkomst van de notaris is opgesteld.

^ Onroerende zaak
De huidige benaming voor wat eerder onroerend goed werd genoemd. Hieronder wordt verstaan de grond en alles wat zich daarop, of daarin bevindt, voorzover dat hiermee aard- of nagelvast is verbonden. Ook wel registergoed genoemd

^ Onroerende zaakbelasting (OZB)
Belasting die door de gemeente wordt opgelegd aan de eigenaar en/of bewoner van een huis. Deze belasting heette vroeger 'onroerend goed belasting'.

^ Ontbindende voorwaarde
Een voorwaarde die kan worden opgenomen in de koopovereenkomst. Deze zorgt ervoor dat de overeenkomst kan worden ontbonden indien die voorwaarde niet wordt vervuld. Het is gebruikelijk een voorwaarde op te nemen met de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden als geen financiering kan worden verkregen tegen gebruikelijke voorwaarden en tarieven.

^ Onteigening
Het afnemen van uw grond en/of woning. De gemeente of provincie doet dit meestal in verband met werkzaamheden uit het bestemmingsplan, zoals de aanleg van een spoorlijn. U ontvangt dan een reële vergoeding voor uw eigendommen. Als u het niet eens bent met de onteigening of de hoogte van de schadevergoeding, dan kunt u de arrondissementsrechtbank om een uitspraak vragen.

^ Openbare verkoop
Betekent dat een woning in het openbaar wordt verkocht (bijvoorbeeld via een veiling).

^ Open-eind-constructie
Een mogelijkheid om aan het einde van de looptijd van de hypotheek, zowel de hypotheek , als de eventueel daaraan gekoppelde verzekeringen te verlengen.
 

^ Opstalverzekering
Een verzekering die de schade dekt bij geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de onroerende zaak. Deze verzekering wordt verplicht gesteld door de geldverstrekker.

^ Optie
Als koper kunt u bedenktijd ofwel een optie vragen op een woning. Gedurende deze optie mag de verkoper niet op andere aanbiedingen ingaan.

^ Overbruggingskrediet
Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode.

^ Overdrachtsbelasting

Heffing van de overheid die de koper van een woning moet betalen. De overdrachtsbelasting  voor woningen bedraagt 2% van de marktwaarde. Als u dus een woning onder deze marktwaarde koopt, kunt u toch een hogere aanslag krijgen. Als in een woningprijs BTW is opgenomen - en dat is meestal een nieuwbouwwoning - hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.

^ Overlijdensrisicoverzekering
Een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde komt te overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering kan op beide partners voor 100%, of een gedeeld percentage worden afgesloten. Het afsluiten van een dergelijke verzekering wordt door de geldverstrekker, of voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie, niet meer verplicht gesteld.

^ Overpad
Een wettelijke verplichting dat iemand voor een bepaald doel over de grond van een ander mag gaan. Dit recht van overpad ziet u vaak bij de achterpaden tussen de achtertuinen van rijtjeshuizen: een deel van dit achterpad is van u, maar u moet altijd vrije doorgang verlenen aan uw medebewoners. Zie ook Erfdienstbaarheid.

^ Overwaarde
Het positieve verschil tussen de verkoopwaarde van een huis en de hypotheek die er op rust.

^ Positieve/negatieve hypotheekverklaring
Een verklaring die in twee delen uiteenvalt. Het 'positieve' heeft te maken met een onderhandse akte die op het eerste verzoek van de geldverstrekker kan worden omgezet in een notariële hypotheekakte. Met het 'negatieve' wordt bedoeld dat er zonder toestemming van de geldverstrekker geen andere hypotheken worden afgesloten.

^ Premiedepot
Een spaarrekening (depot) waaruit automatisch premies voor een levensverzekering worden voldaan.

^ Premievrij maken
Een mogelijkheid om de levensverzekering te laten doorlopen zonder dat er premies worden betaald.

^ Projectontwikkelaar
Aannemer of andere organisatie die - eventueel in opdracht van een gemeente - een heel bouwproject voor eigen risico uitvoert. Dit gebeurt vanaf de grondaankoop tot en met de verkoop van de woningen.

^ Pro Resto hoofdsom
De restantschuld van de hypotheek onder aftrek van alle gedane (extra) aflossingen.

^ Registergoed
De nieuwe benaming voor een onroerende zaak of onroerend goed.

^ Rekenrente
De wettelijk vastgestelde verplichte rente die een levensverzekeringsmaatschappij moet vergoeden over het door de verzekerde opgebouwde kapitaal.
 

^ Rente
is de prijs die u moet betalen voor het lenen. De rente van uw hypotheek kan vaststaan voor een bepaalde periode, of variabel zijn. Bij een vaste rente weet u precies waar u aan toe bent, maar loopt u eventuele rentedalingen mis. Bij een variabele rente profiteert u van rentedalingen, maar kunt u ook worden geconfronteerd met een rentestijging.

^ Renteaanbod (voorlopige offerte)

Hierin staat de rente die de geldverstrekker u voor de hypotheek in rekening wil gaan brengen. Accepteert u het voorlopig renteaanbod, dan legt u hiermee de rente vast. Om een definitieve offerte te krijgen, moet u nog een aantal stukken aanleveren. In het voorlopig renteaanbod vraagt de geldverstrekker om een aantal belangrijke stukken, zoals een werkgeversverklaring, salarisstrook, koopakte en taxatierapport. Nadat de geldverstrekker deze stukken heeft ontvangen en akkoord heeft bevonden, stuurt de geldverstrekker u daarna een zogenaamd bindend kredietaanbod. En zoals het woord het al zegt: dit aanbod is wél bindend.^ Rentegarantie
Betekent dat het rentepercentage voor een bepaalde periode door de geldverstrekker wordt gegarandeerd, zonder dat bekend is om welke woning het gaat.

^ Rente-opslagen
De extra rente die op de basisrente betaald moet worden voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie. Hoe meer risico een geldverstrekker loopt, hoe hoger de opslagen.

^ Rentebedenktijd
De periode waarin het mogelijk is de rente opnieuw vast te zetten tegen de rente die de geldverstrekker op dat moment voor soortgelijke hypotheken hanteert. Deze bedenktijd kan aan het begin of einde van een rentevaste periode zijn.
 

^ Renteherzieningsvoorstel
Het rentevoorstel voor een nieuw rentepercentage voor een nieuwe rentevaste periode, dat een geldverstrekker automatisch circa 1 tot 2 maanden voor het einde van de lopende rentevaste periode doet.

^ Rentemiddeling
De manier om een gemiddeld rentepercentage uit te rekenen waarbij rekening wordt gehouden met condities zoals rentepercentage en restantschuld van de bestaande hypotheek en het op dat moment geldende rentepercentage voor de nieuwe hypotheek over het meerdere dat aan hypotheek nodig is.

^ Rentmeester
Vastgoeddeskundige in de ruimste zin des woords.

^ Spaarhypotheek
U lost niets af, zodat u de hele looptijd de maximale rente-aftrek als fiscaal voordeel heeft. Daarnaast betaalt u een spaardeel waarmee u een spaarpotje opbouwt. De rente die u ontvangt over dit spaardeel is net zo hoog als de rente die u betaalt over de hypotheekschuld. Aan het eind van de looptijd of bij eerder overlijden wordt de hypotheekschuld gegarandeerd geheel betaald uit dit spaarpotje. Deze hypotheek kan niet meer nieuw worden afgesloten.

^ Spaarpremie
De verzekeringspremie die wordt gespaard om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen.

^ Split level woning
In deze woningen verspringen de verschillende ruimten met een halve verdieping, waardoor er een speelse indeling ontstaat.

^ Stichtingskosten
Alle kosten om een huis te kopen of te laten bouwen, zoals grondkosten, bouwkosten, architecten-, makelaars- en notarishonorarium, centrale verwarming, liften, meerwerk, risicoverzekering, bouwrente, leges en zegels, aansluitkosten en overdrachtsbelasting.

^ Subsidie
Tegemoetkoming in de kosten, meestal door de overheid. Ga altijd na of er voor uw woning ook subsidiemogelijkheden zijn. De gemeente, makelaar en de bank kunnen u vaak verder informeren.

^ Taxateur
Iemand die zaken op hun marktwaarde schat. In geval van onroerende zaken treedt een makelaar of rentmeester op als taxateur. Zijn taxatietarief is afhankelijk van de getaxeerde waarde.

^ Testament
In een testament kunt u vrij precies regelen hoe uw bezittingen na het overlijden van uzelf of uw partner moeten worden verdeeld. Bovendien kunt u het testament gebruiken om de overgebleven partner enkele zekerheden te verschaffen. Wanneer één van de ouders overlijdt, bepaalt de wet namelijk dat een deel van de bezittingen eigendom wordt van de kinderen. Via een langstlevende-testament kunt u voorkomen dat de achtergebleven ouder hierdoor de kinderen moet afkopen.

^ Transportakte
Een schriftelijk vastlegging dat de verkoper het eigendom van de woning overdraagt aan de koper. Deze overdrachtsakte (of 'transportakte') wordt opgemaakt en ondertekend bij de notaris , die een samenvatting van de tekst zal voorlezen. De tekst bevat onder meer informatie over de namen van de verkoper en koper, over de woning en de kadastrale gegevens, de koopsom, eventuele erfdienstbaarheden en diverse andere belangrijke gegevens en bepalingen.

^ Unit Linked
De constructie waarbij verzekeringspremies worden belegd in 'units' oftewel participaties van een beleggingsfonds.

^ Universal Life
De constructie waarbij iedere maand een nieuwe premie wordt berekend voor het overlijdensrisico, op basis van het verschil van het verzekerde bedrag en het inmiddels opgebouwde vermogen enerzijds en de leeftijd van de verzekerde anderzijds. Deze constructie komt niet meer voor.

^ Variabele rente
Het rentepercentage wordt per dag, maand of kwartaal aangepast aan de dan geldende marktrente.

^ Vaste rente
Het rentepercentage blijft gedurende een vooraf bepaalde periode ongewijzigd.

^ Verbeterde levenhypotheek
Zie Spaarhypotheek.

^ Vereniging Eigen Huis
Een belangenorganisatie voor huiseigenaren. De vereniging verstrekt informatie, begeleidt kopers en verkopers, en bemiddelt in juridische geschillen.
www.veh.nl

^ Vermogensrendementsheffing
De heffing die u moet betalen over uw vermogen in enig jaar. Zie ook Box III

^ Verpanding
Het overdragen van een recht aan een ander door middel van een akte van verpanding. Dit kunnen bijvoorbeeld de rechten van een polis van levensverzekering of subsidie zijn.

^ Verwervingskosten
Alle kosten die gemaakt moeten worden om een onroerende zaak in eigendom te krijgen en de financiering ervan rond te maken.

^ Verzekering
Een verzekeringspremie is een soort afkoopsom waarmee u de financiële gevolgen van een bepaalde gebeurtenis aan een verzekeraar overdraagt. Voor u als huiseigenaar zijn de volgende verzekeringen belangrijk:
  • een (uitgebreide) opstalverzekering voor het gebouw (brand, stormschade enzovoorts)
  • een (uitgebreide) inboedelverzekering voor alle zaken binnenshuis (brand, wateroverlast, diefstal enzovoort)
  • een hypotheekrisicoverzekering (lost direct de hypotheekschuld af bij overlijden van een van de partners)
  • een rechtsbijstandsverzekering (juridische hulp bij problemen met bijvoorbeeld aannemers)
 

^ Voorlopige teruggaaf
Kan bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Het is een methode om het aftrekbare rentebedrag en de eenmalige financieringskosten met het bruto jaarinkomen te verrekenen. Op deze manier wordt het netto inkomen verhoogd.

^ Vrij op naam (v.o.n.)
De wettelijk kosten die u maakt bij aankoop van een nieuwbouwwoning.

^ Voorlopig koopcontract
Bedrieglijke term voor een overeenkomst die de aan- en verkoop van een huis regelt. Er is nl. niets “voorlopigs” aan!

^ Voorlopige offerte
Zie renteaanbod

^ Vruchtgebruik
Zakelijk genotsrecht dat iemand (de vruchtgebruiker) heeft om van het roerend of onroerend goed van een ander de vruchten te trekken alsof hij zelf de eigenaar was, mits dat goed zelf in stand blijft.

^ Waarborgsom
Bij de koop van een bestaand huis kunnen koper en verkoper overeenkomen dat de koper alvast een deel van de koopsom (meestal 10%) overmaakt op de rekening van de notaris, nog voordat de akte is gepasseerd

^ Waardepeildatum
De datum waarop uw huis voor het laatst is getaxeerd door de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

^ Welstandscommissie
Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Die beslist over de bouwvergunning.

^ Woonlasten, netto
De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend.

^ WOZ-waarde
Ingevolge de Wet Onroerende Zaken vastgestelde waarde van uw woning
 
Onder de letters J Q X Y Z zijn geen onderwerpen geplaatst. Klik hier om naar de top van deze pagina te gaan.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring