Privacyverklaring De Bos Makelaardij en Hypotheken                                                               (0518)
 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient u ons nadrukkelijk toestemming te geven om, in het kader van onze dienstverlening, zowel nu als in de toekomst, per e-mail met u te mogen communiceren en uw gegevens op te slaan, te verwerken en te delen met partijen die onze dienstverlening mogelijk kunnen maken. U moet daarbij denken aan notaris, geldverstrekker, taxateur, contractspartijen, etc.
Ook kunnen wij u middels nieuwsbrieven etc, op de hoogte stellen van renteontwikkelingen van uw hypotheek, aanpassing van premie's, kortingsacties, etc.
Wij zullen u vragen hier toestemming voor te geven.
 
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
We maken hierbij een onderscheid tussen onze makelaardij- en hypotheken- dan wel verzekerings-activiteiten.
 
Makelaardij


U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons kantoor de volgende gegevens vast:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons als kantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt  
 
 
 
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons kantoor.
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons kantoor, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan ons verstrekt
 


Waar gebruikt ons kantoor deze gegevens voor?
 
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object
Ons kantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons kantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons kantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.
 
 
U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons kantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, huurovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons kantoor.
 

Ons kantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, huurovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  
 
 
 
 
Hypotheken en Verzekeringen
Wij hechten ook in het geval van onze dienstverlening bij hypotheken en verzekeringen veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.
 
Wanneer u een hypotheek, verzekering, bankproduct of andere financiële dienst via ons kantoor aanvraagt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u via e-mail, of telefoon.
 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, salarisgegevens en (BSN) burgerservice-nummer.
Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met privacy-bepalingen, zoals de Telecommunicatiewet.
 
 
 
Welke gegevens verwerken wij van u?
 
Wij verwerken hiervoor gegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Daarnaast vragen wij u soms om gegevens die nodig zijn om het risico te kunnen inschatten, zoals uw kenteken of beroep en indien nodig strafrechtelijke gegevens.
 
 
Gegevens uit externe bronnen
Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kadaster.
 
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 
Om:
 • de aanvraag te verwerken om tot het door u gewenste resultaat te komen
 • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
 • te voldoen aan wet- en regelgeving
 • deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals geldverstrekker,  verzekeraar,taxateur, notarissen etc.
 • onze dienstverlening te verbeteren en deze beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie
 • de relatie met u te onderhouden en uit te breiden
 • u te informeren over onze producten en/of aanbiedingen te doen
 • het versturen van service attenties
 
 
Zo beveiligen wij uw gegevens
 
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
 
 
 
 
Uitwisselen van persoonsgegevens
 
Uiteraard delen wij gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening mogelijk te maken. Maar De Bos Makelaardij o.g. bv. verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is, of in geval van fraude.
 
 
Wat zijn uw rechten?
 
Gegevens inzien of verbeteren
 
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven wij deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen wij controlevragen.
Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar naar ons kantoor Voeg dan een kopie van uw identiteitsbewijs bij.
Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Wij raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.
 
Afmelden voor nieuwsbrief
 
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze
verzekeringen, bankproducten en andere al dan niet financiële diensten.
 
Beveiliging en bewaartermijn
Ons kantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons kantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
  
Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.